હાથની રેખાને ધ્યાનથી જુઓ, તે રોગ સૂચવે છે – હિન્દીમાં જ્યોતિષ

માર્કર્સ સાથે હસ્તરેખાશાસ્ત્રમાં ени ене ини иие ие есе елини ои они оин оини ин оилни. IS પ્રતીકોને ચિહ્નિત કરતા પ્રતીકો સાથે, પ્રતીકો પણ ચિહ્નિત કરવામાં આવશે. મંગળની seasonતુ અનુસાર મંગળ પર હવામાનનું વર્ણન કરતા લોકો છે. પ્રતિકૂળ અસરો ધરાવતી વ્યક્તિઓ જેમ કે હવાના સંપર્કમાં આવે છે, અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ અનુસાર. સૂર્ય રાશિની સ્થિતિમાં આવતા વ્યક્તિની સ્થિતિ રોગની સ્થિતિ તરફ દોરી જાય છે. બુધની નિશાની પર નિશાન દેખાય છે, જેમ પ્રતીક છે.
handjob

આગળ પણ- આ મહિનાનો દરેક દિવસ ખાસ છે, મંત્ર સાથે શિવનું ધ્યાન કરો.

હસ્તરેખાશાસ્ત્ર મુજબ, જો ચંદ્ર પર્વત પર નક્ષત્રનું ચિહ્ન અને ચંદ્ર પર્વતનો નીચલો ભાગ linesંચો હોય અને જુદી જુદી રેખાઓ દ્વારા કાપવામાં આવે, તો વ્યક્તિને જલોદર રોગ થઈ શકે છે. મંગળ પર મંગળ, મંગળના વંશ માટે મંગળ, મંગળ પર મંગળ મંગળ પર રહેશે, પછી મંગળ પર મંગળ. handjob
(જેમને જનસંપર્કમાં માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે.)

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *