ટેકનોલોજીનું આ સ્વરૂપ કામ કરે છે. દુષ્ટ ગુનેગાર બેટરી જેટલો જ સારો છે. ફિલ્મનું ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *