કિચન હેક્સ: હિંદીમાં કિચનની સમસ્યાઓ દૂર કરવા માટે બર્ન ફૂડનો ફરીથી ઉપયોગ કરવા માટે ઉપયોગી ટિપ્સ

બળી ગયેલા ખોરાકનો ફરીથી ઉપયોગ કરવા માટે કિચન હેક્સ: ખોરાકમાં … જન્મ પછી જન્મ પછી આવા જન્મ. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ચોખા, શાકભાજી, રોટલી જેવી વસ્તુઓ બળી ગયા પછી પણ ઘરના ઘણા કામોમાં વાપરી શકાય છે. માતા માતા કેવી રીતે

પાણીમાંથી ચોખા બનાવવા માટે-
ગર્ભના જન્મ પછી, ગર્ભમાં જન્મ થશે. તમે એકવાર નક્કી નહીં કરો. તમે આ ભાતમાં ખાઈ શકો છો. ચોખાની જેમ બગાડવા માટે સારી રીતે એકસરખું હોવું જોઈએ. નુકસાન અટકાવો. તે બગડતી હાલતમાં છે.

પાણીનો ઉપયોગ કરો-
જો રોટલી શેકતી વખતે બળી જાય, તો તેને ફેંકી દેવાને બદલે વાસણો સાફ કરવા માટે વાપરો. અરજી કરવા માટે એકવાર અરજી કરો. હવે એક થી બે લેન્સ જુઓ. ચમકવું.

ના થી છુટકારો મેળવવો-
તમે ઘરના બગીચામાંથી જંતુઓ અને જીવાતોને દૂર કરવા માટે બળી ગયેલા ખોરાકનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. પાણીમાં રેડ્યા પછી, તમે તેને પેન્સિલમાં દાખલ કરી શકો છો. થોડા કલાકો માટે લાગવું જોઈએ. એકથી બે ખતરનાક સલામતી સાથે મૂવી કરો. બેકિંગ એટલે બેકિંગ છોડ પર પણ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *